Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 28/12/2017

BOE 28 de decembro (315)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Explotaciones agrarias.- Orden APM/1290/2017, de 22 de diciembre, por la que se fija para el año 2018 la renta de referencia.

28.725,31€ +0,6% respecto a 2017

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

Convenios.- Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Convenio con la Asociación Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno.

Para la organización, de 2018 a 2020, de actividades que contribuyen a la difusión de la cultura, en particular las relacionadas con la gastronomía, en los centros del Instituto Cervantes el exterior.

DOG 28 de decembro (245)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Orzamentos.- Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

Medidas fiscais e administrativas.- Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

- Dedución no IRPF por investimento en empresas agrarias e sociedades cooperativas agrarias ou de explotación comunitaria da terra.

- Dedución no IRPF da cota íntegra autonómica por determinadas subvencións e/ou axudas obtidas a consecuencia dos danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017.

- Dedución por creación de novas empresas ou ampliación da actividade de empresas de recente creación.

- Dedución por investimento en sociedades de fomento forestal.

- Dedución pola participación no capital social de cooperativas agrarias ou de explotación comunitaria da terra.

- Dedución pola afectación de terreos rústicos a unha explotación agraria e arrendamento rústico.

- Dedución pola participación nos fondos propios de entidades agrarias.

- Modificación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. (Amplíase o prazo de resolución do xurado de expropiación de Galicia de 3 a 6 meses)

- Modificación da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común

- Modificación da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia

- Modificación da Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras.

- Modificación da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

- Modificación da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia.

- Disposición transitoria terceira. Exixibilidade das novas obrigas introducidas na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e no anexo II da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, e repercusión dos gastos de extinción dos incendios forestais.

- Disposición transitoria cuarta. Montes con consorcios ou convenios coa Administración.

- Disposición derradeira terceira. Refundición normativa en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2018. (Extracto)

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convocatoria.- Resolución do 12 de decembro de 2017 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. (Extracto)

Tramítase ante o GDR correspondente á localización do investimento. O prazo está aberto todo o período de execución da medida Leader, coa data límite que determine cada GDR en función da dispoñibilidade de fondos pero concorrerán a unha primeira convocatoria as solicitudes presentadas ata o 31 de marzo de 2018. Unha vez tidas en conta as solicitudes presentadas ata o 31 de marzo de 2018 e unicamente no caso de existir crédito orzamentario dispoñible, poderá realizarse unha segunda convocatoria, tendo en conta as solicitudes presentadas ata o 31 de maio de 2018.

Listado GDR

Bases axudas

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Información pública.- Anuncio do 23 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial presentada por Leche de Galicia, S.L., para unha planta de envasado de leite situada no concello de Vilalba (expediente 2017-IPPC-M-21).

Información pública.- Anuncio do 23 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental sobre o proxecto dunha planta piloto de tratamento de xurros, sita no concello de Sandiás, promovido por Ecolagunas, S.L. (expediente 2016/0101).

 

Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
diseño web