Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 5/02/2018

BOE 5 de febreiro (32)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Extracto.- Extracto de la Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea y ante las organizaciones de carácter internacional en el ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible 2018.

Extracto.- Extracto de la Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral y el fomento de la información ambiental 2018.

Extracto.- Extracto de la Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la cofinanciación de proyectos apoyados por el programa LIFE en el ámbito de la biodiversidad 2018.

 

DOG 5  de febreiro (25)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Erros.- Corrección de erros. Extracto da Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201H).

Erros.- Corrección de erros. Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento IN228A).

Convocatoria .- Orde do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación (códigos de procedemento TR301P e TR349X). (Extracto)

Minimis: Excluído o sector agrario

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria.- Resolución do 21 de decembro de 2017 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións agrarias de toda a Comunidade Autónoma de Galicia afectadas pola seca do ano 2017, instrumentadas mediante convenio de colaboración subscrito coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca, e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva. (Extracto)

Prazo de solicitude: 28 de marzo ou antes se se esgotan os 500.000€ de orzamento.

As entidades financeiras deberán comunicar ao Igape a súa decisión sobre a concesión da operación financeira ata o 25 de abril.

Os apoios poderán materializarse a través de dúas liñas:

- Liña 1. Refinanciamento de pasivos: préstamos de como mínimo 3.000€ a un prazo igual ou superior a 5 anos.

- Liña 2. Apoio ao circulante: préstamos de cómo mínimo 3.000€ a un prazo igual ou superior a 3 anos e un máximo de 7 anos, incluída unha carencia dun máximo de 2 anos.

Beneficiarios: as pequenas e medianas empresas, incluídos os autónomos, que desenvolvan unha actividade económica agraria. Tamén as comunidades de bens, sociedades civís ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, mesmo carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo as actividades ou se encontren na situación que motiva a concesión da axuda.

Requisitos:

- Explotación inscrita no REAGA antes do 5/02/18.

- Explotación localizada en calquera parte do territorio de Galicia.

- Cumprir as obrigas tributarias e fronte á SS e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Comunidade Autónoma.

Procedemento: IG110A

Minimis: límite de 15.000€ en 3 exercicios fiscais

 

BOP Ourense 5  de febreiro (29)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Convocatoria.- Bases reguladoras da convocatoria de concurso público para a concesión de subvencións aos consellos reguladores das denominacións de orixe vitivinícolas para accións de promoción e xestión durante o ano 2018. (Extracto) (Páx. 2 e 18)

 

BOP Pontevedra 5  de febreiro (25)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Concesións.- Reparto de axudas a parques forestais do ano 2017.

Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
diseño web