Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 12/02/2018

BOE  12 de febreiro (38)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

Sanidad animal.-Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan las normas de control de subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor.

 

DOG 12  de febreiro (30)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Solo.- Orde do 2 de xaneiro de 2018 de aprobación definitiva da modificación puntual número 10 do Plan xeral de ordenación municipal de Oroso.

Solo.- Orde do 9 de xaneiro de 2018 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal de Frades.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

PAC.- Orde do 6 de febreiro de 2018 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control. (Extracto)

Solicitude:30/04/18

Cesión de dereitos: 30/04/18

Modificación das solicitudes: 31/05/18

Solicitude de dereitos de pagamento básico da reserva nacional: 31/05/18

Alegacións e solicitudes de modificación do Sixpac: 31/05/18

 

Respecto dos xurros:

“A aplicación de xurro nas superficies agrícolas non poderá realizarse mediante sistemas de prato ou abano nin canóns.

Non obstante, en virtude da facultade que outorga o artigo cuarto do Real decreto 980/2017, do 10 de novembro, polo que se modifica o número 2 do anexo II do Real decreto 1078/2014, do 19 de decembro, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá regular, mediante resolución da persoa titular da Dirección do Fogga, a aplicación de excepcións á prohibición anterior.”

 

Nova zonificación para as ZONAS CON LIMITACIÓNS ESPECÍFICAS (Ver anexo )

 INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Corrección de erros.- Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria, servizos e agrícola primario, para o ano 2018, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código IN417Y).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convenios.- Resolución do 5 de febreiro de 2018 pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do exercicio 2017.

Convenio de colaboración para apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións produtoras e transformadoras de uva e de castañas afectadas polas xeadas e sarabias, e as explotacións produtoras de pataca, cereal, horta e froiteiras afectadas pola sarabia, subscrito entre o Igape, as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca: 27/09/17 sen achega económica.

Convenio de colaboración para o apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións agrarias de toda a Comunidade Autónoma de Galicia afectadas pola seca do ano 2017, subscrito entre o Igape, as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca: 21/12/17 sen achega económica.

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

FOGGA.- Orde do 23 de xaneiro de 2018 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante no Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) (Subdirector/a xeral de Xestión da PAC)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 19 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade ás resolucións polas que se formula declaración de impacto ambiental e se outorga autorización ambiental integrada cos números de rexistro 2016-IPPC-48-310 e 2016-IPPC-49-311 e se dá publicidade á resolución pola que se formula declaración de impacto e se modifica con carácter substancial a autorización ambiental integrada co número de rexistro 2007/0283_NAA/IPPC_184.

 

BOP Pontevedra 11  de febreiro (30)

SOUTOMAIOR

Furanchos.- Exposición pública da aprobación inicial da 1ª modificación da ordenanza reguladora da actividade de furanchos.

Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
diseño web