Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 28/12/2018

DOUE 28 de decembroCOMUNICACIONES E INFORMACIONES (C 467)Catálogo plantas hortícolas.- Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas. Trigésima séptima edición integral. DOG 28 de decembro (247)I. DISPOSICIÓNS XERAISPRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIAOrzamentos.- Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.Medidas fiscais e administrativas.- Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.


- Modificación da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. (Modifícase o número 2 do artigo 36)- Modificación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (Modifícase o número 4 do artigo 158, infraccións leves).- Modificación da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia (Modifícase o número 1 do artigo 41, liña límite de edificación).- Modificación da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.- Modificación da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.- Modificación da Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras.- Modificación da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.- Modificación da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria.- Modificación da Lei 6/1995, do 28 de xuño, pola que se crea o Consello Económico e Social de Galicia.- Modificación da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.- Modificación da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia.- Modificación da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.
III. OUTRAS DISPOSICIÓNSCONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIALAxudas sociais.- Decreto 164/2018, do 20 de decembro, polo que se establecen axudas sociais de carácter extraordinario, a favor de pensionistas de xubilación e invalidez, na súa modalidade non contributiva, a favor de persoas perceptoras das pensións do fondo de asistencia social e das persoas beneficiarias do subsidio de garantía de ingresos mínimos.INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICAModificación bases reguladoras.- Resolución do 27 de decembro de 2018 pola que se modifica a Resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. (Extracto)VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAInstalación eléctrica.- Resolución do 7 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada RBT Estrada Camposancos número 444, San Miguel de Oia, no concello de Vigo (expediente IN407A 2018/68-4).Eólicos.- Resolución do 13 de decembro de 2018 pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción e se declara a utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade cun dereito mineiro, da liña eléctrica subterránea de evacuación do parque eólico Mouriños, sita no concello de Zas (expediente IN407A 2017/046-1).Eólicos.- Anuncio do 14 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial de Lugo, da convocatoria para o levantamento de actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación da LMT 30 kV de evacuación do PE de Cadeira (expediente IN408A/2017/36).CONSELLERÍA DO MEDIO RURALMVMC.- Anuncio do 21 de novembro de 2018, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 20 de novembro de 2018, relativa ao acto de conciliación formulada polos representantes dos montes veciñais en man común Comunal de Campobecerros e Veiga de Camba, nos concellos de Castrelo do Val e Vilariño de Conso.MVMC.- ANUNCIO do 21 de novembro de 2018, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 20 de novembro de 2018, relativa ao acto de conciliación formulada polos representantes dos montes veciñais en man común Serra de Larouco e Serra de Larouco e Poulas do Medio, no concello de Baltar.CONCELLO DE VALGAPXOM.- Anuncio de modificación puntual número 3 do Plan xeral de ordenación municipal. BOE 28 de decembro (313)III. OTRAS DISPOSICIONESMINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDADConvenio.- Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga del Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE.MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADESEncomienda de gestión.- Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, en materia de subvenciones para el período 2019-2020. BOP A Coruña 28 de decembro (247)DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑAInformación pública.- Resolución pola que se aproba o procedemento de autorización para a execución de obras, instalacións ou a realización de calquera outra actividade na zona de protección das estradas da rede da titularidade da Deputación Provincial da Coruña. BOP Ourense 28 de decembro (296)DEPUTACIÓN PROVINCIALExpropiación forzosa.- Declaración de la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de las obras de "Acondicionamiento y mejora integral de la OU-0521 Cabeanca (OU-0526) - Trasalba (OU-0522)", clave: 106/POS/2018, en el ayuntamiento de Ourense. (Páx. 2) BOP Pontevedra 28 de decembro (248)A ESTRADAMasa común.- Solicitude de autorización para traballar a leira nº 552 da Zona Concentración Parcelaria de Couso.


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web