Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 07/01/2019

DOUE 7 de xaneiroLEGISLACIÓN (L4)REGLAMENTOSPiensos.- Reglamento (UE) 2019/4 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativo a la fabricación, la comercialización y el uso de piensos medicamentosos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo.Medicamentos veterinarios.- Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE. DOG 7 de xaneiro (4)II. AUTORIDADES E PERSOALPRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIACesamentos CES.- Decreto 169/2018, do 21 de decembro, polo que se dispón o cesamento de membros do Consello Económico e Social de Galicia.Nomeamentos CES.- Decreto 170/2018, do 21 de decembro, polo que se nomean membros do Consello Económico e Social de Galicia.III. OUTRAS DISPOSICIÓNSCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAPrograma do bono das persoas autónomas.- Resolución do 21 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade do esgotamento de crédito da Orde do 22 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento TR341Q) (Diario Oficial de Galicia número 105, do 4 de xuño).AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIASubvencións Biomasa.- Resolución do 11 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de biomasa destinadas a particulares e cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, se anuncia a convocatoria anticipada para o ano 2019 e se procede á selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións (IN421H, IN421I). (Extracto)


- Obxecto: Aprobar as bases reguladoras das subvencións, para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de biomasa.- Beneficiarios: persoas físicas propietarias de calquera dereito sobre un inmoble de dereito residencial ou as comunidades e mancomunidades de veciños, sempre que as actuacións subvencionables descritas no artigo 3 se realicen en vivendas ou edificios do sector residencial sitas na Comunidade Autónoma de Galicia.- Prazo presentación solicitudes adhesión: entidades colaboradoras contarán cun prazo de quince (15) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.- Prazo de presentación das solicitudes de axudas: Un (1) mes contado desde odía seguinte ao de remate do prazo de adhesión das entidades colaboradoras.
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICASubvencións.- Resolución do 10 de decembro de 2018 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. (Extracto)Subvencións.- Resolución do 10 de decembro de 2018 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios) cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. (Extracto) BOP Lugo 7 de xaneiro (5)XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA . DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGOEólicos.- Resolución do 11 de decembro de 2018 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica “liña colectora Ludrio eixe sur: tramo 2, 132 kV, parque eólico Serra do Punago - A Vacariza - parque eólico Monciro” nos concellos de Baleira e Castroverde. (Expediente IN407A 2017/3-0)Eólicos.- Resolución do 11 de decembro de 2018 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica “Subestación colectora xeración 132/400 kV Ludrio e liña colectora Ludrio eixe sur: tramo 1, 132 kV - SET Ludrio - SET parque eólico Monciro” nos concellos de Castroverde, Pol e Castro de Rei. (Expediente IN407A 2017/6-0) BOP Pontevedra 7 de xaneiro (4)VIGOCOMUNIDAD DE REGANTES DE PORTO MUROSAsamblea extraordinaria.- Asemblea extraordinaria para a publicación das ordenanzas e regulamentos.Información pública.- Publicación das ordenanzas e regulamentos da comunidad.


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web