Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 28/02/2019

DOUE 28 de febreiroLEGISLACIÓN (L60) REGLAMENTOSFitosanitarios.- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/337 de la Comisión, de 27 de febrero de 2019, por el que se aprueba la sustancia activa mefentrifluconazol, con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. BOE 28 de febreiro (51)III. OTRAS DISPOSICIONESMINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICAImpacto ambiental.- Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del Proyecto de mejora de saneamiento y depuración de los núcleos de población del término municipal de Porqueira (Ourense).COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIABienes de interés cultural.- Decreto 166/2018, de 27 de diciembre, por el que se declara bien de interés cultural el paisaje cultural de la Ribeira Sacra.Bienes de interés cultural.- Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa procedimiento para declarar bien de interés cultural el denominado castro de Santa María de Cervantes, sito en el lugar de O Castro, en la parroquia de Santa María do Castro, en el término municipal de Cervantes (Lugo).V. ANUNCIOSMINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓNAlimentos de España al Mejor Vino, año 2019.- Extracto de la Orden de 21 de febrero de 2019, por la que se convoca el Premio "Alimentos de España al Mejor Vino, año 2019".Convocatoria.- Extracto de la Resolución de 20 de febrero de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. DOG 28 de febreiro (41)III. OUTRAS DISPOSICIÓNSCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAEólicos.- Anuncio do 13 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, de convocatoria para o levantamento de actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación do parque eólico de Monciro (expediente 118-EOL). (Concellos de Castroverde y Pol) CONSELLERÍA DO MEDIO RURALCMVMC.- Corrección de erros. Anuncio do 16 de outubro de 2018, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do recurso de reposición contra a clasificación do monte denominado Fenteira ou Chibadeiro, solicitado a favor dos veciños de Asperelo, na parroquia de San Martiño de Asperelo do concello de Rodeiro (Pontevedra).Concentración parcelaria.- Anuncio do 12 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación das resolucións en relación co expediente de concentración parcelaria de Tremoedo (Vilanova de Arousa), de modificacións de bases de reestruturación.CMVMC.- Anuncio do 12 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sobre o inicio do procedemento de deslindamento con predios particulares da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Oleiros, do concello de Salvaterra de Miño.CONCELLO DE TOUROSolo.- Anuncio de aprobación definitiva do Proxecto de equidistribución do Plan parcial S-04, promovido por Queizúar, S.L. e Convenio de monetarización de aproveitamento urbanístico. BOP A Coruña 28 de febreiro (42)CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAInstalación eléctrica.- Resolución do 22 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Frades (expediente: IN407A 2014/51-1). BOP Lugo 28 de febreiro (50)CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E MINAS.Eólicos.- Resolución do 13 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se autoriza administrativamente, se aproba o proxecto de execución e se declara a utilidade pública, en concreto, da instalación eléctrica denominada “LAT 132 kV Parque Eólico Serra de Oribio - Subestación Triacastela”, nos termos municipais de Samos e Triacastela (Lugo), promovida por Fergo Galicia Vento SL (expediente017/2005-AT).Eólicos.- Resolución do 29 de outubro 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 18 de outubro de 2018, polo que se declara de utilidade pública, en concreto, así como a prevalencia sobre diversos aproveitamentos forestais, do parque eólico Serra do Punago-Vacariza, sito nos concellos de Castroverde, Baralla e Baleira (Lugo) e promovido por Fenosa Wind, S.L. (expediente LU-11/139-EOL).Eólicos.- Resolución do 31 de outubro 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 25 de outubro de 2018, polo que se declara de utilidade pública, en concreto, así como a prevalencia sobre diversos aproveitamentos forestais, do parque eólico Pastoriza-Rodeiro, emprazado no concello da Pastoriza (Lugo) e promovido pola sociedade Fenosa Wind, S.L. (expediente LU 11/141 EOL).


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web