Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 01/03/2019

DOUE 1 de marzoLEGISLACIÓN (L61)REGLAMENTOSFitosanitarios.- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/344 de la Comisión, de 28 de febrero de 2019, sobre la no renovación de la aprobación de la sustancia activa etoprofos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. BOE 1 de marzo (52)I. DISPOSICIONES GENERALESMINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓNSanidad animal.- Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y se modifican los Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre.Organización.- Orden APA/204/2019, de 21 de febrero, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Mesa de Contratación de la Subsecretaría, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de Pesca. DOG 1 de marzo (43)III. OUTRAS DISPOSICIÓNSPRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIAOrzamentos.- Corrección de erros. Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.Medidas fiscais e administrativas.- Corrección de erros. Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIALRenda de inclusión social.- Decreto 14/2019, do 31 de xaneiro, de desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, no relativo á tramitación da renda de inclusión social de Galicia e das axudas de inclusión social.III. OUTRAS DISPOSICIÓNSVICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZAFolga.- Decreto 16/2019, do 28 de febreiro, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2019.AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTALConvocatoria.- Resolución do 18 de febreiro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B). (Extracto)


- Beneficiarios: Microempresas, pequenas e medianas empresas do sector da industria forestal e do contract radicadas en Galicia que utilicen a madeira, a resina, a cortiza ou outras materias de orixe forestal.- Obxecto: Proxectos de investimento realizados polas pequenas e medianas empresas nos seus procesos de produción e que teñan como obxectivo aumentar a súa produtividade ou a implantación de técnicas que permitan obter novos produtos ou produtos valorizados ou procesos que favorezan a minoración do impacto ambiental.- Prazo de presentación solicitudes: 1 de abril de 2019.
 BOP A Coruña 1 de marzo (43)DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑASubvencións.- Extracto da Resolución número 2019/5226 de 11 de febreiro de 2019, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do “Programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para á realización de actividades de promoción económica durante o año 2019”.Violencia de Xénero.- Extracto da resolución 5945 pola que se aproba a CONVOCATORIA do “Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero no ano 2019” FOIO0A.Subvencións.- Extracto de la Resolución número 2019/5227 de 11 de febrero de 2019,de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del “Programa de subvenciones dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña para la realización de inversiones de promoción económica durante el año 2019”. BOP Ourense 1 de marzo (51)CONCELLO DE PADRENDA Información pública.- Exposición pública de la aprobación inicial del proyecto para "Mejora del Camino Municipal Monterredondo-Vilar", expediente 90/2019. (Páx. 5)Información publica.- Información pública de la aprobación inicial del anteproyecto para "Humanización y mejora de calles en los núcleos de Freáns y San Roque de Crespos", expediente 89/2019. (Páx. 5) BOP Pontevedra 1 de marzo (43)SERVIZO PROVINCIAL DE PONTEVEDRALevantamento de actas.- Levantamento de actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción da obra PO/17/001.06.VIGOSubvencións.- Bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para actividades de promoción das mulleres no ano 2019.BUEUSubvencións.- Bases da convocatoria do X Certame de Relatos de Muller, Matilde Bares organizado polo Centro de Información ás Mulleres. 


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web