Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 13/03/2019

BOE 13 de marzo (62)I. DISPOSICIONES GENERALESMINISTERIO DE HACIENDAImpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio.- Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2018, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.V. ANUNCIOSMINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓNConvocatoria.- Extracto de la Resolución de 7 de marzo de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), por la que se convocan en 2019 ayudas para el fomento de la creación de organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de productores de carácter supraautonómico en el sector agrario, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para actuaciones a realizar hasta 2023. DOG 13 de marzo (51)III. OUTRAS DISPOSICIÓNSCONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONALCompetencias profesionais.- Resolución do 1 de marzo de 2019 pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.Competencias profesionais.- Resolución do 5 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 4 de decembro de 2018.VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DO MEDIO RURALConcentración parcelaria.- Anuncio do 26 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación de trámites de audiencia e requirimentos de documentación respecto do proceso de concentración parcelaria da zona de Catoira (Catoira-Pontevedra).CMVMC.- Anuncio do 26 de febreiro de 2019, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Zobra do concello de Lalín e a de Carballeda, Munín e Subirol do concello do Irixo, ao respecto da estrema común dos seus montes.Concentración parcelaria.- Anuncio do 27 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica unha resolución a varios afectados pola concentración parcelaria da zona de Santa Cruz de Montaos (Ordes-A Coruña).INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLOVivenda.- Anuncio do 22 de febreiro de 2019, da Área Provincial de Pontevedra, polo que se emprazan as persoas interesadas para seren notificadas por comparecencia en varios expedientes do Programa do bono de alugueiro social del Plan RehaVIta.DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSEInformación pública.- Anuncio de información pública sobre o expediente expropiatorio urbanístico para a execución da obra de acondicionamento da rúa Casanova, no concello de Leiro.OUTROS ANUNCIOSCuma Val do Arnego, S. Coop. Galega.- Anuncio de disolución de cooperativa. (Concello de Lalín) BOP A Coruña 13 de marzo (50)CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADEInformación pública.- Ampliación dun camiño. Concello de A Capela.Información pública.- Reparación de camiños. Concello de Abegondo.CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAInstalación eléctrica.- Resolución do 7 de marzo do 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Curtis (expediente IN407A 2019/18-1).DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑABases premio.- Resolución  número 8888/2019 de data 11/03/2019 de aprobación das Bases da X edición do Concurso de Viñetas “Sen Fronteiras”, Muller e Migrante. Ano 2019.BERGONDOConvocatoria.- Convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o exercicio económico 2019.MOECHEAnuncio.- Declaración dun ben como parcela non utilizable.RIBEIRAAnuncio.- Inicio expediente extinción do servizo público de matadoiro e liquidación concesión. Enaxenación do inmoble.SANTIAGO DE COMPOSTELABases premio.- Bases e convocatoria do Premio de Ensayo e Creación Audiovisual Xohana Torres, sobre a memoria histórica das mulleres de Galicia, para o ano 2019. BOP Lugo 13 de marzo (60)XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO, INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO. SERVIZO DE EMPREGO E ECONOMÍA SOCIALDisolución de asociación.- Disolución da "Asociación Profesional de Criadores de Ganado Vacuno Frisón de Lugo (AFRILUGO). BOP Ourense 13 de marzo (60)DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSEExpropiación forzosa.- Declaración de la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de las obras de: "Reforma firme mistura asfáltica en la OU-0551 Ponte Nova-Bellao". Pk1+440_pk1+714.96, clave: 107/POS/2018, en el ayuntamiento de Ourense. (Páx. 3)  


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web