Unións Agrarias - Prevención Riscos Laborais

Presentación

En base á Orde de 21 de marzo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na comunidade autónoma de Galicia no exercicio de 2014, Unións Agrarias leva a cabo unha serie de actuacións co obxectivo de contribuír á Prevención de Riscos Laborais nos sectores agrogandeiro e forestal co patrocinio daConsellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia. Este tipo de actuacións abranguen dende charlas informativas, difusión e a creación dun Gabinete conformado por 2 técnicos para atender as diferentes demandas de todo o territorio autonómico galego.

A seguridade laboral é un componente inseparable do traballo, sendo unha parte integrante do mesmo e inherente a súa constitución e a súa natureza. Só existe unha forma correcta de realizar un traballo: a forma segura.  Moitas persoas seguen pensando, hoxe en día, que a actividade agropecuaria está case por completo exenta de riscos e que, por tanto, son inocuas para quenes as realizan. Esta falsa convicción é froito, entre outras causas, do grande desconecemento que existe entre a poboación urbana sobre a actividade agraria, así como da pouca repercusión mediática que ten o problema dos riscos laborais na actividade agraria.

O agro ocupa o terceiro lugar entre as actividades de máis perigo, xuntamente coa construción e a minería. O uso indebido de máquinas e produtos químicos é a principal causa de lesións nas explotacións agrícolas.

Os accidentes indican, moitas veces por desgraza, que algo se pode mellorar. Suceden porque teñen unhas causas naturais, que poden investigarse e non son froito do azar ou da mala sorte. Neste principio baséase a acción preventiva, orientada a elimina-los riscos e evita-los accidentes.

Esperamos dende este espazo dotar de información a todos os visitantes e orientación axeitada en relación coa Prevención de Riscos Laborais no traballo.

Para finalizar, indicar que dende a nosa web dispoñemos de diferentes ferramentas tanto formativas como informativas en relación á Prevención de Riscos Laborais.

© Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 uuaa.prl@unionsagrarias.org