Unións Agrarias - Prevención Riscos Laborais

Documentación

Decretos

Real Decreto 216/1999, de 5 de febreiro, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo dos traballadores no ámbito das empresas de traballo temporal

Real Decreto 1215/1997, de 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo

Real Decreto 1488/1998 de 10 de xullo, de adaptación da lexislación de Prevención de Riscos Laborais á Administración Xeral do Estado

Real Decreto 171/2004 de 30 de xaneiro, pola que se desenvolve o artigo 24 da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, en materia de coordinación de actividades empresariais

Real Decreto 1299/2006 de 10 de novembro. Cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social

Real Decreto 39/1997 de 17 de xaneiro, pola que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, pola que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo

Real Decreto 773/1997, de 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores de equipos de protección individual

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo

RD 1299/2006, de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social e se establecen criterios para a súa notificación e rexistro

RD 171/2004, de 30 de xaneiro, polp que se desenvolve o artigo 24 da Lei 31/1995, de Prevención de Riscos Laborais.

RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo.

RD 486/1997, de 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo.

RD 773/1997, de 30 de maio, sobre disposicións mínimas de Seguridade e Saúde relativas á utilización polos traballadores de equipos de protección individual.

RD 1215/1997, de 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo.

RD 1488/1998, de 10 de xullo, de adaptación da lexislación de prevención de riscos laborais á Administración Xeral do Estado.

RD 216/1999, de 5 de febreiro, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde no ámbito das Empresas de Traballo Temporal.

RDe 614/2001, de 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico© Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 uuaa.prl@unionsagrarias.org