Unións Agrarias - Prevención Riscos Laborais

Documentación

Decretos específicos

Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ó ruído

Real Decreto 1389/1997 de 5 de setembro, polo que se aproban as disposicións mínimas destinadas a protexer a seguridade e saúde dos traballadores nas actividades mineiras

Real Decreto 1627/1997 de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción

Real Decreto 1216/1997 de 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques de pesca

Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicable ós traballos con risco de exposición ó amianto

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á manipulación manual de cargas

Real Decreto 488/1997 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ó traballo con equipos que inclúan pantallas de visualización

Real Decreto 664/1997 de 12 de maio, protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo

Real Decreto 665/1997 de 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo© Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 uuaa.prl@unionsagrarias.org