Unións Agrarias - Prevención Riscos Laborais

Documentación

Formularios

Comunicado sobre a designación dos Delegados de Prevención

Escrito solicitando maior nivel de consulta e participación

Informe sobre adscrición de traballadores postos a disposición por empresa de traballo temporal

Comunicado do acordo de paralización da actividade adoptado polos representantes dos traballadores

Comunicación á autoridade laboral do acordo de paralización adoptado polos representantes dos traballadores

Solicitude de Información sobre accidentes de traballo

Escrito de denuncia á Inspección de Traballo e Seguridade Social

Solicitude de constitución do Comité de Seguridade

Solicitude de relación de accidentes de traballo e enfermidades profesionais

Proposta á empresa para mellora-la protección dos traballadores/as

Solicitude de asesoramento ó Centro Provincial de Seguridade e Saúde

Comunicación á empresa de deficiencias detectadas

Rexistro interno de accidentes ou incidentes

Modelo de reclamación á empresa de horas de curso de prevención

Petición de resultados de vixilancia médica

Solicitude de formación para os traballadores

Asistencia a un curso para os Delegados de Prevención

Información sobre Avaliación de Riscos

Solicitude de información/documentación á empresa

Solicitude de reunión do Comité de Seguridade e Saúde

Proposta de adopción de medidas de coordinación polos Delegados de Prevención

Modelo de Regulamento de funcionamento interno do Comité de Seguridade e Saúde© Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 uuaa.prl@unionsagrarias.org