Unións Agrarias - Prevención Riscos Laborais

Documentación

Leis

Lei 54/2003 de 12 de decembro, da reforma do marco normativo da Prevención de Riscos Laborais

Lei de Prevención de Riscos Laborais

Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social

Lei 18/2007, de 4 de xullo, pola que se procede á Integración dos traballadores por conta propia do Réxime Especial Agrario da Seguridade Social no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos

Lei 31/1995 de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais

Lei 14/2007, de 30 de outubro, pola que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Real Decreto Lexislativo 5/2000, de 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións no Orden Social© Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 uuaa.prl@unionsagrarias.org